Özürlü raporları ile ilgili Danıştay Kararı

Davanın Konusu ve Özeti: Türkiye Körler Federasyonu tarafından, 30.3.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin yetki yönünden tamamının; bu uygun görülmediği takdirde, 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin; 8. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinin; 9. maddesinin 4. ve 5. fıkralarının; 15. maddesinin ve Yönetmeliğin Ek-2 sayılı ekinin “görme sistemi” başlıklı kısmının; bu maddeler iptal edildiği takdirde Yönetmeliğin uygulama imkanı kalmayacağından tamamının iptali istemiyle açılan dava neticesinde, Danıştay Onuncu Dairesinin 10.07.2013 tarihli ve Esas No: 2013/3406, Karar No: 2013/5919 sayılı Kararı davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir. 

Kararın tamamına yazının üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.