Etiket: Kadın Sığınma Evi Personeli

Sosyal Hizmet Uzmanı Unvanını Alanlar Belediyelerde Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştırılabilir mi?

12.09.2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin “Kadın sığınma evi ve danışma merkezi açılması” başlıklı ek 2 nci maddesi uyarınca ihdası öngörülen “sosyal hizmet uzmanı” kadro unvanına ilişkin görevlerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu […]