Etiket: geciken yargı

MAHKEMENİN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILMAMASINDAN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİ

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ:İşten çıkarılmaları sebebiyle işe iade davası açanlar için 4857 sayılı İş Kanununun 20 nci maddesinde dava açma süresinin en çok bir ay süreyle sınırlandırıldığı, bu davaların mahkemelerce iki ay içinde sonuçlandırılmasının zorunlu kılındığı, mahkemelerce verilen kararın temyizi halinde de Yargıtayın bir ay içinde kesin olarak karar vermesinin hükme bağlandığı ve bu […]