Etiket: 5510 sayılı Kanun

Emekliye Ayrılma Talebinde Bulunduğu Halde Emekliye Sevk Onayları Düzenlenmeyenlerin veya Bekletilenlerin Hakları ve İzleyecekleri Yöntemler

       Kendi isteğiyle emekliye ayrılmak üzere yazılı olarak başvuruda bulunduğu halde, emekliye sevk onayı düzenlenmesi talebi uygun görülmeyen ya da bu taleplerine hiçbir cevap verilmeyen Devlet memurları ile ileri bir tarihte emekliye sevk onayı düzenleneceği belirtilen Devlet memurları, kendi istekleri dışında memurluğa devam etmek zorunda kalmakta ve durumlar daha çok belediyelerde karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda, […]

KİT’lerde Mühendis, Kimyager, Çözümleyici, Tekniker Ve Benzeri Unvanlarda Çalışan Sözleşmeli Personelin Özel Sektördeki Çalışma Süreleri Sigorta Priminin Hesabına Esas Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Belirlenmesinde Dikkate Alınır mı?

       Bu yazıda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kamu görevlileri açısından yürürlüğe girdiği 15.10.2008 tarihinden sonra 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, İstatistikçi, Matematikçi, Ekonomist, Kimyager, Fizikçi, Çözümleyici, Programcı, Tekniker, Teknisyen Ve Benzeri Unvanlarda sözleşmeli personel statüsünde işe alınan ve Teknik Hizmetler Sınıfına […]

Bağ-Kur Kanunu En Düşük Emekli Aylığı Tutarı

1479 sayılı Kanuna Göre En Düşük Emekli  Aylığındaki Artışlar ve Bu Artışların Enflasyonla Karşılaştırılması                   Yıllar En Düşük Aylık Artış Oranı (%) Yıllık TÜFE Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi Artışı Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi TÜFE Artışı (%) 31-12-2002 148,70     382,89 142,37 31-12-2003 248,70 67,25 18,36 31-12-2004 […]

2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu En Düşük Emekli Aylığı Tutarı

2926 sayılı Kanuna Göre En Düşük Emekli  Aylığındaki Artışlar ve Bu Artışların Enflasyonla Karşılaştırılması               YILLAR En Düşük Aylık Artış Oranı (%) Yıllık TÜFE Oranı (%) 2002-2013 Dönemi Artışı Oranı (%) 2002-2013 Dönemi TÜFE Artışı (%)** 31-12-2002 65,80     714,45 142,37 31-12-2003 165,80 151,98 18,36 31-12-2004 200,60 20,99 […]

Kariyer Uzmanların Ve Denetim Elemanlarının Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Alınacak Özel Hizmet Tazminatı Oranları

666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameyle; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı bölümüne (ğ) bendi eklenmesi ve bu bentte sayılan kadro unvanları için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) […]

Sözleşmeli olarak çalışan sağlık personelinin nöbet ücretinden sigorta primi kesilir mi?

       Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesine göre ödenmekte olan nöbet ücretinden sigorta primi kesilip kesilmeyeceği hususunda uygulamada tereddütler yaşandığından, bu yazıda konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.        Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek […]