Etiket: 5393/49 Sözleşmeli Personel

Sosyal Hizmet Uzmanı Unvanını Alanlar Belediyelerde Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştırılabilir mi?

12.09.2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin “Kadın sığınma evi ve danışma merkezi açılması” başlıklı ek 2 nci maddesi uyarınca ihdası öngörülen “sosyal hizmet uzmanı” kadro unvanına ilişkin görevlerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu […]

Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılabilir mi?

Köylere hizmet götürme birliklerinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel çalıştırılıp çalıştırılamayacağına ilişkin mevzuat hükümleri ve bu konuda yapılacak uygulamanın esasları aşağıda belirtilmiştir. 5355 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “Birliklerde, teşkilât ve personel istihdamı konularında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu ile Belediye Kanununa aykırı olmamak kaydıyla birlik […]