Kategori: İş Hukuku

MAHKEMENİN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILMAMASINDAN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİ

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ:İşten çıkarılmaları sebebiyle işe iade davası açanlar için 4857 sayılı İş Kanununun 20 nci maddesinde dava açma süresinin en çok bir ay süreyle sınırlandırıldığı, bu davaların mahkemelerce iki ay içinde sonuçlandırılmasının zorunlu kılındığı, mahkemelerce verilen kararın temyizi halinde de Yargıtayın bir ay içinde kesin olarak karar vermesinin hükme bağlandığı ve bu […]

Mahkemeler tarafından haksız nedenle işten çıkarıldığına karar verilenlere ödenecek tazminatların gelir vergisine tabi olup olmayacağına ilişkin Danıştay Kararı

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ: İşten çıkarılan ve mahkeme tarafından işe iadesine karar verilen işçiye, işten çıkarılmış olması sebebiyle çalışamadığı sürelere ilişkin olarak en çok dört aya kadar olan ücret kayıplarının telafisi amacıyla verilecek tazminat üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiğine; mahkemenin verdiği işe iade kararı sonrasında bir aylık süre içerisinde işe başlatılması talebinde bulunup […]