Kategori: Yargı Kararları

Vergi Kontrol Memurluğundan Emekli Olanların Vergi Müfettişlerine İlişkin Ek Gösterge ile Makam ve Görev Tazminatından Yararlanamayacağı Yönünde Mahkeme Kararı

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ: Vergi Kontrol Memuru olarak görev yapmakta iken emekli aylığı bağlanmış olanlar ile Vergi Kontrol Memuru olarak çalıştıktan sonra başka kadro unvanlarına geçiş yapan ve daha sonra emekliye ayrılanların emekli aylıklarının Vergi Müfettişi kadro unvanı için belirlenmiş olan 3600 ek gösterge rakamı esas alınarak yükseltilmesi ve kendilerine emekli aylıkları ile birlikte […]

Görevden Alınanlar Yerine Atananların, Görevden Alma İşleminin Mahkemeye Konu Olması Halindeki Durumları

Davanın Konusunun ve Kararın Özeti: İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan memurun bu görevden alınarak başka birisinin aynı göreve atanması ve görevden alınan kişinin bu işlemin yürürlüğünün durdurarak görevden alma işleminin iptali için idari dava açması üzerine, mahkemenin görevden alma işleminin yürürlüğünün durdurulmasına karar vermesi sebebiyle sonradan aynı göreve atanan kişinin […]

İSTİFA EDEN MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ: Devlet memuru olarak veya 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak başka bir statüde çalışmakta iken bu görevinden istifa ederek işçi statüsünde veya kendi nam ve hesabına çalışmaya başlayan ve daha sonra da emekli olanlara, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak geçen hizmet sürelerine karşılık olarak emekli […]

MAHKEMENİN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILMAMASINDAN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİ

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ:İşten çıkarılmaları sebebiyle işe iade davası açanlar için 4857 sayılı İş Kanununun 20 nci maddesinde dava açma süresinin en çok bir ay süreyle sınırlandırıldığı, bu davaların mahkemelerce iki ay içinde sonuçlandırılmasının zorunlu kılındığı, mahkemelerce verilen kararın temyizi halinde de Yargıtayın bir ay içinde kesin olarak karar vermesinin hükme bağlandığı ve bu […]

Mahkemeler tarafından haksız nedenle işten çıkarıldığına karar verilenlere ödenecek tazminatların gelir vergisine tabi olup olmayacağına ilişkin Danıştay Kararı

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ: İşten çıkarılan ve mahkeme tarafından işe iadesine karar verilen işçiye, işten çıkarılmış olması sebebiyle çalışamadığı sürelere ilişkin olarak en çok dört aya kadar olan ücret kayıplarının telafisi amacıyla verilecek tazminat üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiğine; mahkemenin verdiği işe iade kararı sonrasında bir aylık süre içerisinde işe başlatılması talebinde bulunup […]

Yetimlere Şeref Aylığı Bağlanıp Bağlanamayacağına İlişkin İdare Mahkemesi Kararı

DAVA KONUSUNUN VE KARARIN ÖZETİ: İstiklal Savaşında, Kore Savaşında ve Kıbrıs Barış Harekatında şehit olanların veya bu savaşlara katılarak muharip gazi unvanını kazananlardan vefat edenlerin çocuklarına; 1005 sayılı Kanun veya 3292 sayılı Kanun çerçevesinde aylık bağlanması talebiyle açılan dava, Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından verilmiş olan 17.11.2005 tarihli ve Esas No: 2004/3008 Karar No:2005/1606 Karar […]

Özürlü raporları ile ilgili Danıştay Kararı

Davanın Konusu ve Özeti: Türkiye Körler Federasyonu tarafından, 30.3.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin yetki yönünden tamamının; bu uygun görülmediği takdirde, 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin; 8. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinin; 9. maddesinin 4. ve 5. fıkralarının; 15. maddesinin ve […]