Kategori: Kit

KİT’lerde Mühendis, Kimyager, Çözümleyici, Tekniker Ve Benzeri Unvanlarda Çalışan Sözleşmeli Personelin Özel Sektördeki Çalışma Süreleri Sigorta Priminin Hesabına Esas Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Belirlenmesinde Dikkate Alınır mı?

       Bu yazıda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kamu görevlileri açısından yürürlüğe girdiği 15.10.2008 tarihinden sonra 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, İstatistikçi, Matematikçi, Ekonomist, Kimyager, Fizikçi, Çözümleyici, Programcı, Tekniker, Teknisyen Ve Benzeri Unvanlarda sözleşmeli personel statüsünde işe alınan ve Teknik Hizmetler Sınıfına […]

Kit’lerdeki sözleşmeli personelin 2013 yılı ücretleri için YPK kararı ile bir belirleme yapılacak mı?

       Kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II Sayılı Cetvel’de yer alan pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalışmakta olanların 2013 yılına ilişkin temel ücretlerinin belirlenmesi veya söz konusu personelin temel ücretlerinde 2013 yılı için yapılacak artışların tespiti için Yüksek Planlama Kurulunca bir karar alınıp alınmayacağı hususunda sorularla karşılaşılmaktadır. Bu yazıda, kamu iktisadi teşebbüslerinde […]

Kit’lerde çalışan sözleşmeli personelin dil tazminatından gelir vergisi kesilmesi

       Kamu iktisadi teşebbüslerinde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak çalışan sözleşmeli personelden yabancı dil tazminatına hak kazananlara ödenecek dil tazminatından, gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği, uygulamada karşılaşılan sorunlardandır. Bu yazıda konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.        233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini, […]