Kategori: Çalışma Esasları

GEÇİCİ PERSONELİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ VE YEREL YÖNETİMLERDE MEVSİMLİK İŞLERDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

  24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında ve ya diğer kanunların özel hükümlerine dayanılarak geçici personel statüsünde çalıştırılmakta olanların sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi ve bundan böyle kamu kurum ve […]

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE BELEDİYELERDEKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YÖNETİCİ KADROLARINDA VEKALETEN GÖREVLENDİRİLMESİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışan kişilerin, ilgili kamu idaresinde veya belediyede “Müdür” ve benzeri gibi yönetici kadrolarında vekaleten görevlendirilip görevlendirilemeyeceği, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıda değerlendirilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 […]

6360 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KAPATILACAK OLAN BELEDİYE, İL ÖZEL İDARESİ, MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ VE KÖY PERSONELİ İÇİN YAPILACAK DEVİR VE NAKİL İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN SUNUM

6360 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KAPATILACAK OLAN BELEDİYE, İL ÖZEL İDARESİ, MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ VE KÖY PERSONELİ İÇİN YAPILACAK DEVİR VE NAKİL İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN SUNUMU izlemek için tıklayınız.

Sosyal Hizmet Uzmanı Unvanını Alanlar Belediyelerde Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştırılabilir mi?

12.09.2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin “Kadın sığınma evi ve danışma merkezi açılması” başlıklı ek 2 nci maddesi uyarınca ihdası öngörülen “sosyal hizmet uzmanı” kadro unvanına ilişkin görevlerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu […]

Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılabilir mi?

Köylere hizmet götürme birliklerinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel çalıştırılıp çalıştırılamayacağına ilişkin mevzuat hükümleri ve bu konuda yapılacak uygulamanın esasları aşağıda belirtilmiştir. 5355 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “Birliklerde, teşkilât ve personel istihdamı konularında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu ile Belediye Kanununa aykırı olmamak kaydıyla birlik […]

Belediyelerdeki sözleşmeli personel, Belediye’ye ait şirketlerde veya bu şirketlere bağlı alt şirketlerde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya denetim kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir mi?

Belediyelerdeki sözleşmeli personel, Belediye’ye ait şirketlerde veya bu şirketlere bağlı alt şirketlerde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya denetim kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir mi? Çalışma Esasları 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca belediyelerde veya mahalli idare birliklerinde çalıştırılan sözleşmeli personelin, belediyeye veya mahalli idare birliğine ait şirketlerde veya bu şirketlere bağlı alt […]

Sözleşmeli Personelin Kazanç Getirici Başka Bir İşte Çalışması

Mahalli idarelerde kısmi zamanlı veya tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler kazanç getirici başka işlerde çalışabilir mi? Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen kişilerin; serbest avukatlık, serbest veterinerlik veya doktorluk örnekleri başta olmak üzere, kazanç getirici başka […]

Sözleşmeli Personel Aile Yardımı

5393 sayılı Kanuna göre mahalli idarelerde veya 657 sayılı Kanunun 4/b maddesine göre diğer kamu kurumlarında sözleşmeli personel olarak çalışanlar aile yardımı ödeneğinden yararlanabilir mi? Özellikle 5393 sayılı Kanun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak çalışanlar başta olmak üzere, sözleşmeli personelin aile yardımı ödeneğinden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda farklı uygulamalar yapıldığı görülmektedir. Bu […]

Üniversitelerin “Büro Yönetimi ve Sekreterlik”, “Gıda Teknolojisi” ve “Emlak Yönetimi” bölümü mezunlarının mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak çalıştırılması

       Üniversitelerin “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” bölümü ile “Gıda Teknolojisi” bölümü “Emlak Yönetimi” bölümü mezunlarının “Tekniker” kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı veya hangi kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere 5393 sayılı […]

Sözleşmeli personele doğum izni süresince geçici işgöremezlik ödeneği ödenmesi

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalışan kadınlar ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca belediyelerde ver il özel idarelerinde tam zamanlı sözleşmeli olarak görev yapan kadınlara ücretli doğum izni verilip verilmeyeceği ile izin verilmesi halinde bunun süresi ve ilgililere Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen […]