Kategori: Asgari Ücret / Ücret

Asgari Ücret Artışına Bağlı Olarak Başlanmış Olan Sigorta Prim Desteği Uygulamasındaki Yenilik ve Değişiklikler

2016 yılında asgari ücret tutarında yüksek oranlı bir artış yapılması sonrasında işverenlerin bu asgari ücret artışından kaynaklanan mali yüklerinin azaltılmasını sağlamak üzere sigorta primi tutarlarının bir bölümünün Devlet tarafından karşılanarak işverenlerin desteklenmesi yönünde yapılmış olan düzenlemelerin süresi 31.12.2016 tarihinde sona ermişti. Benzer yönde bir destek uygulamasına 2017 yılında da devam olunabilmesi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar […]

TPAO, BOTAŞ, EXİMBANK, Gibi Kuruluşlarda Veya Kapsam Dışı İşçi Çalıştırılan Diğer Kamu Kurumlarında İlk Defa Veya Aylıksız İzin Dahil Herhangi Bir Sebeple Yeniden İşe Başlatılan İşçilerin Kıst Aylıklarının Hesabı

       TPAO, BOTAŞ, EXİMBANK, TEMSAN, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, gibi kuruluşlarda veya kapsam dışı işçi çalıştırılan diğer kamu kurumlarında çalışan işçilerin ücretleri, genel olarak aylık ücret şeklinde belirlenmekte ve ödenmektedir. Bu durum, ilk defa işe başlatılan veya aylıksız izin dahil herhangi bir sebeple yeniden işe başlatılan […]

6360 Sayılı Kanun İle Kapatılan Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri ve Köylerden Devredilecek İşçilerin Ücretleri ve Diğer Hakları Hangi Esaslara Göre Belirlenmeye Ve Ödenmeye Devam Olunacak?

       6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri ve köylerden; a) Büyükşehir belediyesine, b) Büyükşehir belediyesi bağlı kuruluşuna, c) İlçe belediyesine, d) Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, e) […]

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan İşçilere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 440 ıncı Maddesi Çerçevesinde Ölüm Yardımı Ödemesi Yapılması Gerekir mi?

11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 440 ıncı maddesinde, işçi ile işveren arasında düzenlenen sözleşmenin, işçinin ölümünü ile sonlanması durumunda, işveren tarafından; işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, hizmet ilişkisi beş yıldan az sürmüş olan işçiler için bir aylık ücretleri tutarında, hizmet ilişkisi beş yıldan fazla […]

6360 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KAPATILACAK OLAN BELEDİYE, İL ÖZEL İDARESİ, MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ VE KÖY PERSONELİ İÇİN YAPILACAK DEVİR VE NAKİL İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN SUNUM

6360 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KAPATILACAK OLAN BELEDİYE, İL ÖZEL İDARESİ, MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ VE KÖY PERSONELİ İÇİN YAPILACAK DEVİR VE NAKİL İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN SUNUMU izlemek için tıklayınız.

Kapsam Dışı İşçi Statüsünde Çalışanlara 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8 inci Maddesine Göre Aile Yardımı Ödeneği Verilebilir mi?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü(TPAO), BOTAŞ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN, Karadeniz Bakır İşletmeleri, EXİMBANK gibi kuruluşlarda kapsam dışı işçi statüsünde çalışan personelden ya da diğer kurumlardaki işçilerden bazıları, 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci madde çerçevesinde kendilerine aile yardımı […]

2013 asgari ücret tavanı ve asgari ücret hesabı 1.docx

2013 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ İÇİN ASGARİ ÜCRETİN BRÜT TUTARI VE NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI 16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN NET ASGARİ ÜCRET HESABI (TL/AY) BRÜT ASGARİ ÜCRET 978,60 SİGORTA PRİMİ ÇALIŞAN PAYI % 14 137,00 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ ÇALIŞAN PAYI % 1 9,79 GELİR VERGİSİ %15(*) 51,37 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(**) 73,40 DAMGA VERGİSİ % […]

Bayram bitimini izleyen cumartesi günü fazla çalışma yaptırılan işçilerin fazla çalışma ücretleri

           Dini ve milli bayramlar için verilen tatil günlerinin Cuma akşamı son ermesi ve kamu kurumlarında veya özel sektörde çalışan işçilerin bu şekilde tatilde geçirilen Cuma gününü izleyen Cumartesi günü çalıştırılmaları halinde, bu çalışmanın bayram gününde veya genel tatil gününde çalışma kabul edilerek kendilerine artırımlı ücret ödenip ödenmeyeceği, uygulamada karşılaşılan sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Bu yazıda, konuya […]

Geçici İşçi İken Sürekli İşçiliğe Geçirilenlerin Aylıkları

Kamu kurumlarında geçici işçi olarak çalışmakta iken 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden, geçici iş pozisyonlarında vasıfsız işçi olarak çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçirildikten sonra daha fazla ücret tespit edilmiş […]