Kamu kurumlarındaki işçilerin geçici olarak başka kamu kurumlarında görevlendirilmesi

       Kamu kurumlarında çalışan geçici işçi veya sürekli işçilerin maaşları kendi kurumları tarafından ödenmeye devam olunmak suretiyle veya geçici olarak görevlendirilecekleri kamu kurumlarınca maaşları ödenmek suretiyle aynı şehirdeki veya başka bir sehirdeki bir kamu kurumunda görevlendirilip görevlendirilemeyeceği uygulamada tereddütlere düşülen konulardan birisini oluşturmaktadır.

       4857 sayılı İş Kanununun “Geçici iş ilişkisi” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında,

       “İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle yükümlü olur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. “

hükmüne yer verilmiştir. Anılan maddenin üçüncü fıkrasında ise; işçiyi devreden işverenin, ücret ödeme yükümlülüğünün devam edeceği; ancak, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin de işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden devreden işveren ile birlikte sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.

       Bu çerçevede, geçici iş sözleşmesi neticesinde işçisini devreden işveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi sona ermediği gibi, geçici iş ilişkisi kurulan işveren de işçinin ücretinin ödenmesinden ve sosyal sigorta primlerinin zamanında yatırılmasından devreden işverenle birlikte müteselsilen sorumlu bulunmaktadır.

       Ancak, kamu kurumları tarafından bir kişiye işçi olarak ücret ödenebilmesi için ilgili kişinin bu kamu kurumu adına ihdas edilmiş işçi kadrolarından ya da aynı kurum adına vize edilmiş geçici iş pozisyonlarından birine atanarak kendisiyle iş sözleşmesi yapılmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, kamu kurumlarının personel harcamalarının usul ve esaslarını düzenleyen genel hükümler gereğince bir kamu kurumunun kendi adına ihdas edilmiş bir sürekli işçi kadrosuna ya da yine kendi adına vize edilmiş bir geçici iş pozisyonuna atanmak suretiyle çalıştırılmayan kişiler için işçi ücreti olarak herhangi bir ödeme yapabilmesine imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle, 4857 sayılı Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde kurulacak geçici iş ilişkisine dayanılarak çalıştırılacak kişilere müteselsil sorumluluk yoluyla bile olsa kamu kurumları tarafından ücret ödenemeyeceği ve dolayısıyla kamu kurumları arasında geçici olarak işçi görevlendirilebilmesi hususunda kamu kurumlarına yetki veren genel bir düzenleme bulunmadığı değerlendirilmektedir.

       Zira, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci ve ek 9 uncu maddelerinde, başka kamu kuruluşlarında görevlendirilen Devlet memurlarının aylıklarının hangi kurum tarafından ve hangi esaslar dahilinde ödeneceği açıkça düzenlendiği halde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarında bu konuda yeniden düzenleme yapılarak başka bir kamu kurumu veya kuruluşunda çalışmakta olan Devlet memurlarının yanı sıra işçilerin geçici olarak başka kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilmelerini de kapsayacak şekilde münhasıran düzenlemeler yapılmış olması da bu hukuki durumu açıkça ortaya koymaktadır.

       Nitekim, 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında,

       “Genel ve katma bütçeli dairelerle iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı kuruluş ve müesseselerde çalışanlar, kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında Sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Başkanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bu personelin Türkiye Büyük Meclisinde çalıştıkları süre, varsa mecburi hizmetlerine sayılır.”

hükmüne yer verilmiştir. Yapılan bu düzenlemede, “çalışanlar” şeklinde bir ibare kullanılarak, Devlet memurlarının yanı sıra işçiler ile sözleşmeli personel olarak çalışanların da Türkiye Büyük Millet Meclisinde geçici olarak görevlendirilebilmesi özel olarak hükme bağlanmıştır. Aynı şekilde, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 36 nci maddesinde de;

       “Genel ve katma bütçeli dairelerle döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlarda, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi Devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar kurumlarının, yüksek yargı organı mensupları, hakim ve savcılar için kendilerinin muvafakati ile Başbakanlıkta sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Başbakanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Yüksek yargı organları mensupları hakkında görevlendirme talebi ilgili yüksek mahkemelerin başkanlarınca yerine getirilir. Bu personel ilgili kurumundan maaşsız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.

       Ayrıca, birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başbakanlıkta görevlendirilebilirler. …”

şeklinde bir hükme yer verilmiştir.

       Yapılan bu düzenlemeler, kamu ve kuruluşlarında çalışan işçilerin başka bir kamu kurum ve kuruluşunda geçici olarak görevlendirilebilmesinin teşkilat kanunlarında bu yönde özel bir düzenleme yapılmasını gerektirdiğini açıkça ortaya koymakta ve bu yönde bir düzenleme olmadığı müddetçe işçilerin başka bir kamu kurum ve kuruluşunda geçici olarak görevlendirilemeyeceği yönünde yukarıda belirtilen görüşü teyit etmektedir.

31 comments

 1. merhabalar;

  Halen Tigem’ de daimi işçi olarak çalışmaktayım. Yukarıdaki yazdıklarınız ışığında başka bir kuruma (Tarım İl Müdürlüğü, İl özel idare gibi vs.) geçiş yapmam mümkün mü? Veya geçici (emekli olarak böyle devam edecek şekilde) olarak geçişin bir formülü varmı acaba? Varsa nasıl bir yol izlemeliyim.

  Yapacağınız bilgilendirme için şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım.

  1. Tigemden başka bir kuruma naklan geçiş yapamazsınız. Sadece Tigem’in bağlı olduğu bakanlık teşkilatında altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirilmeniz mümkündür.

 2. iyiaksamlar.belediyede kadrolu işçi olarak calışmaktayım.büyükşehir belediyesine son cikan yasayla bağlanıcaz suişlernde geçici görevle 4yıldır çalışıyorum kadrom temizlik-mezbaha da gözüküyor.büyüksehire bağlanan birimler su.itfaiye.mezbaha.belediye başkanı kadromu su işlerine aldırtmıyor.ne yapabilim

 3. eüaş ye bağlı yatağanda kadrolu unıversıte mezunu ıscıyım ankarada eğitimim devam ediyor gecici görevlendirme yapabilirmiyim ve maasım dusermi

  1. Yalnızca kendi kurumunda ve Enerji Bakanlığında geçici olarak görevlendirilebilirsin Maaşın değişmez.

  2. Aynı kurum içinde yer değişikliği suretiyle atanma veya geçici görevlendirme talebinde bulunabilirsiniz. Bir de Enerji Bakanlığında altı ayı geçmemek üzere geçici görevlendirme talep edebilirsiniz. Diğer kurumlara geçiş yapamazsınız.

 4. kitten kite geçiş diye bir şey yokmu tigemde çalışan işçiler için başka bir kit kuruma geçiş hakkı yokmu.tşk.

  1. Bir kamu iktisadi teşebbüsünde çalışan işçilerin başka bir kamu iktisadi teşebbüsüne naklen veya görevlendirme yoluyla geçiş yapmalarına imkan bulunmamaktadır. Aynı durum diğer kamu kurumlarında çalışan işçiler açısından da geçerlidir. Nitekim, belediyelerde çalışan işçilerin başka kamu kurumlarına naklen geçiş yapabilmeleri için özel olarak kanun çıkarılmış olması da bu durumu ortaya koymaktadır.

 5. Mkek Üniversite mezunu işçi olarak çalışmıyorum Türkiye işitme engelliler spor federasyonu yönetim kurulu üyesi ve federasyon başkan vekiliyim 3289 sayılı spor bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 29. Maddesi gereği kurumumdan görevlendirme talep ediyorum Ama kurum keyfi davranıp ret eiyor bu kanun emredici birkanun değilmi kurumun ret etme hakkı varmı teşekkürler.

  1. Federasyon yönetim Kurulu üyeliği görevi, işçilere görevlendirme yapılması hakkını kazandırmaz. Kurumunuzun yaptığı işlemde bir hata bulunmamaktadır.

   1. Geçici görevlendirme yoluyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı gibi çok sınırlı bazı kurumlara geçiş yapabilirsiniz. Çünkü, işçilerde, genel olarak başka kurumlara geçici görevlendirme yoluyla bile geçişe izin verilmemiştir. Saydığım kurumların kendi teşkilat kanunlarında ise özel geçici görevlendirme hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, geçici olarak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumundan spor federasyonlarından birinde veya Gençlik ve Spor Bakanlığında görevlendirilmenize imkan bulunmamaktadır.

 6. Zonguldak T.T.k kurumunda isci olarak calismaktayim kurum devlete bagli kit ve enerji bakanligina bagli enerji bakanligina bağlı baska bir kite gecis yapabilirmiyim

  1. türkye Taşkömürü Kurumundan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı başka bir KİT’e ya da diğer bir KİT’e naklen geçiş yapamazsınız. Böyle, bir geçişe izin veren herhangi bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Nitekim, bazı belediyelerin kapatılması sebebiyle boşta kalan işçilerin veya bazı belediyelerde istihdam fazlası durumuna gelen işçilerin başka belediyelere veya diğer kamu kurumlarına nakledilebilmesi için özel kanunlar çıkarılmak zorunda kalınması bu durumdan kaynaklanmıştır.

 7. merhaba belediye’de daimi işçi kadrosunda çalışmaktayım. geçici görevlendirme ile hangi kurumlarda görev alabilirim ve geçici görevlendirmede şu anki kurumumdaki görevime eşdeğer bir görev alma hakkım var mı? Teşekkürler

  1. Geçici görevlendirme yoluyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı gibi çok sınırlı bazı kurumlara geçiş yapabilirsiniz. Çünkü, işçilerde, genel olarak başka kurumlara geçici görevlendirme yoluyla bile geçişe izin verilmemiştir. Saydığım kurumların kendi teşkilat kanunlarında ise özel geçici görevlendirme hükmü bulunmaktadır.

 8. arkadaşlar ben orman bölge müdürlüğü,ne haziran 2013 tarihinde eski hükümlü kontejyanından daimi işçi olarak iş başı yaptım.Ama benim öğrenmek istediğim kadrolu işçi olarak belediyeye yatay geçiş yapabilirmiyim. Neticede belediye de olsa orman müdürlüğü veya karayolları hepimizin maaşı devletten geliyor ama tabi her şey yasayla olduğu için bununla ilgili bir yasal düzenleme varmı bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olsun şimdiden çok teşekkür eder saygılar sunarım.

  1. Orman Bölge Müdürlüğünden, belediyeye naklen geçiş yapamazsınız. Böyle, bir geçişe izin veren herhangi bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Nitekim, bazı belediyelerin kapatılması sebebiyle boşta kalan işçilerin veya bazı belediyelerde istihdam fazlası durumuna gelen işçilerin başka belediyelere veya diğer kamu kurumlarına nakledilebilmesi için özel kanunlar çıkarılmak zorunda kalınması bu durumdan kaynaklanmıştır.

 9. Eti maden işletmelerinde tasra da calismaktayim Esim polis memuru tayini ankaraya cikti ben kurumunun genel müdürlüğü anakarada es durumundan tayin isteyebilir miyim kurumun kit çok zordayim

  1. Toplu iş sözleşmenizde kurum içi yer değiştirme ile ilgili bir hüküm var mı önce ona bakmanız gerekir. Toplu iş sözleşmenizde hüküm yok ise kurumunuzun inisiyatifine bağlı olarak kurum içi yer değiştirebilirsiniz.

  1. Toplu iş sözleşmenizde kurum içi yer değiştirme ile ilgili bir hüküm var mı önce ona bakmanız gerekir. Toplu iş sözleşmenizde hüküm yok ise kurumunuzun inisiyatifine bağlı olarak kurum içi yer değiştirebilirsiniz. İşçilerin yer değiştirmesine ilişkin genel bir kanun maddesi yoktur.

 10. Merhaba ben kültür ve turizm bakanlığı döner sermaya işletmesi merkez müdürlüğüne bağlı olarak ağrı il kültür ve turizm müdürlüğünde kadrolu işçi olarak çalışmaktayım. ben milli sporcuyum ve antrenörlük belgesine sahip biriyim gençlik spora antrenörlük olarak geçmek istiyorum ne yapmam lazım?

  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne kadrolu işçi olarak çalışmakta iken başka bir kamu kurumuna naklen geçiş yapamazsınız. Böyle, bir geçişe izin veren herhangi bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Nitekim, bazı belediyelerin kapatılması sebebiyle boşta kalan işçilerin veya bazı belediyelerde istihdam fazlası durumuna gelen işçilerin başka belediyelere veya diğer kamu kurumlarına nakledilebilmesi için özel kanunlar çıkarılmak zorunda kalınması bu durumdan kaynaklanmıştır.

 11. Merhaba. Ben 611 torba yasa ile belediyeden M.E.B. bunyesine gectim. Belediyede iken kadrom buro iscisiydi, fakat Milli Egitime gecince kadromuzu yardimci sinifa indirdiler. Benim sorum şu olacak.. Bulundugum ilcede ki, Nufus Mudurumuz seni Nufusa aliyim diyor.. Yardimci hizmetli olarak seni kadro ile Nufus Mudurlugune aliyim diyor.. Dilekce vermemi istiyor.. sizce bu olabilir mi? Siz dilekcenizi verin bizde kabul edecegiz diyor.. Konu ile ilgili bana yardimci olur musunuz?

  1. Milli Eğitim Bakanlığının kendi birimleri arasında yer değiştirebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı dışında bir kuruma geçiş yapamazsınız. Aksi olsaydı, kapanan belediyelerin işçilerinin devri için özel kanun çıkarılması gerekmezdi.

  2. Toplu iş sözleşmenizde kurum içi yer değiştirme ile ilgili bir hüküm var mı önce ona bakmanız gerekir. Toplu iş sözleşmenizde hüküm yok ise kurumunuzun inisiyatifine bağlı olarak kurum içi yer değiştirebilirsiniz. İşçilerin yer değiştirmesine ilişkin genel bir kanun maddesi yoktur.

 12. Önder bey,Nufus Mudurlugune gecmem mumkun mudur soruma ilave olarak, benim toplu sözlesmem de; “saglik v es durumu oncelikli olmak kaydiyla,iscinin istegi calistigi yer isveren vekili ile gecmek istedigi isveren vekillerinin uygun bulunmasi ve talebin Bakanlikla uygun bulunmasi halinde iscinin il ici ve ya il disi nakilleri yapilabilir” denilmektedir.. yine sözlesmem de; ” bu sözlesme kapsamindaki isciler ayni sartlarda olmak kaydiyla; M.E.B Bakanligi onay verirse yer degistirebilirler” denilmektedir.. bu durum da benim gecis hakkim var demektir..

  1. Milli Eğitim Bakanlığında işçi olarak çalışıyor iseniz, yine Milli Eğitim Bakanlığının kendi birimleri arasında yer değiştirebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı dışında bir kuruma geçiş yapamazsınız. Toplu iş sözleşmeniz yukarıda belirttiğim sınırlılık dahilinde hüküm ifade edebilir. Aksi olsaydı, kapanan belediyelerin işçilerinin devri için özel kanun çıkarılması gerekmezdi.

 13. İyi Akşamlar.
  399 KHK göre memur olarak çalışıyorum.3289 sayılı Spor Bakanlığı teşkilat kanunun 29.maddesine istinaden bağlı olduğum spor federasyonundan 2016 olimpiyatlarına hazırlık amaçlı 6 ay süreli geçici görevlendirme talep ettim.Kurum bunu red etti.Bu konuda kurumun böyle bir yetkisi var mı?Yargısal olarak dava etsem haklı olur muyum.

 14. Merhaba
  Ben kultur turizm müdürlüğünde kadrolu işçi olarak çalışıyorum 2. Kademe Antrenörlük belgesine sahibim gençlik spora antrenör olarak bütün sosyal haklarimla geçiş yapamazmiyim. Şu aralar işçilerin memur olma şansı varmış ben yararlana biliyormuyum .

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir