696 SAYLI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ HAKKINDAN YARARLANAMAYACAK ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİ

24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet alımı ihalelerine bağlı olarak alt işverenler (taşeronlar) tarafından çalıştırılan işçilerden, kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçirilemeyeceklere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

       A) Çalıştığı Kamu Kurum veya Kuruluşu Kapsama Girmediği İçin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Hakkından Yararlanamayacaklar

Aşağıda sayılan kamu kurum ve kuruluşları, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinde sayılmamıştır. Dolayısıyla, bir hizmet alımı sözleşmesinin, aşağıda sıralanan kamu kurum ve kuruluşlarından birisi tarafından imzalanmış olması durumunda, bu kurum veya kuruluşlarda çalışan alt işveren (taşeron) işçileri, söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkından yararlanamayacaktır. Ancak, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinde kapsam dahilinde olduğu belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından birisinin imzalamış olduğu hizmet alım sözleşmesi gereğince çalıştırılmakta olanlardan, aşağıda sıralanmış olan kamu kurum ve kuruluşlarından birisinde görevlendirilmiş olanlar da geçiş hakkından yararlanacak ve hizmet alımı sözleşmesinde imzası olan kamu kurum veya kuruluşuna ait sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerdir.

1- Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatları

2- Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

3- Yüksek Seçim Kurulu

4- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

5- Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

6- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

7- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler,

8- Kamu iktisadi teşebbüsleri

9- Merkez Bankası

10- Kalkınma Bankası

11- Eximbank

12- İller Bankası

13- TÜRKSAT A.Ş.

14- Ziraat Bankası

15- Halk Bankası

16- Vakıflar Bankası

17- Ziraat Bankası ile Halk Bankasının ve Vakıflar Bankasının sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler

18- PTT A.Ş.

19- Türkiye Varlık Fonu

20- Borsa İstanbul A.Ş.

21- İhracatçı Birlikleri

22- Spor Federasyonları

23- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve diğer her türlü vakıflar

24- İLKSAN

25- Organize Sanayi Bölgeleri

26- Serbest Bölgeler

27- Köylere hizmet götürme birlikleri

28- Sadece köy tüzel kişilikleri tarafından oluşturulan mahalli idare birlikleri

29- 6172 saylı Kanun kapsamındaki sulama birlikleri

30- Vakıf Üniversiteleri

31- Belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar ile il özel idarelerinin birbirlerinden ayrı veya müşterek olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler hariç olmak kaydıyla, yukarıda ayrıca sayılmamış olsa bile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan diğer şirketler

Yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşları, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede açıkça kapsama dahil olmadığı belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede alt işveren (taşeron) işçilerini sürekli işçi kadrolarına geçirmesi gereken kamu kurum ve kuruluşlarını ifade etmeye yönelik hükümlerin yorumlanması suretiyle belirlenen kamu kurum ve kuruluşları eklenerek tespit edilmiş olup, kapsama girmeyen kurumların daha da artması muhtemeldir.

Ancak, çok önemli olan diğer bir konu ise, belediyeler ve belediyelerin bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin birlikte veya müşterek olarak sermayesinin en az yarısına sahip oldukları şirketler ile yapmış oldukları personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bu şirketler tarafından çalıştırılan işçiler için 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir kadroya geçiş işlemi yapılmayacak olmasıdır. Dolayısıyla, söz konusu şirketlerdeki bu işçiler aynı şekilde ve aynı statüde çalışmaya devam edeceklerdir.

       B) Hizmet Alımına İlişkin Bedelin Ödendiği Kamu Kaynağının Türü İtibarıyla Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Hakkından Yararlanamayacaklar

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinde, kurumların; kendileri için tahsis edilmiş bütçelerinden, fon bütçesinden, kefalet sandığı bütçesinden, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçesinden veya döner sermaye bütçesinden karşılanan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımları kapsama dahil edilmiş olduğundan, aşağıda sayılan işlerde çalıştırılan alt işveren (taşeron) işçileri, hizmet alımını yapan kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkından yararlanmayacaktır.

1- Kapsama giren kamu kurum kuruluşlarının okul-aile birliği gelirleri, sosyal tesis gelirleri gibi 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede sayılmamış kaynaklar kullanılarak yaptıkları hizmet alımları,

2- Kapsama dahil bir kamu kurum veya kuruluşunun bütçe ödeneklerinden aktarılmış olsa bile, hizmet alımını yapan kurumun bütçesine ödenek kaydedilmeksizin veya bütçe ödeneğine dönüştürülmeksizin özel bir hesapta izlenen tutarlar kullanılarak yapılan hizmet alımları (Örneğin 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca afet ve acil durum hallerinde mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan ve bütçe ödeneğine dönüştürülmeksizin özel bir hesapta izlenen tutarlar kullanılarak yapılan hizmet alımları,)

3- Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanmış olup da bütçe ödeneğine dönüştürülmemiş dış finansman ile bedeli ödenecek olan hizmet alımları.

       C) Hizmet Alımı Kapsamında Yapılan İşin Türü İtibarıyla Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Hakkından Yararlanamayacaklar

 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinde, kamu kurum veya kuruluşlarının; sadece personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında alt işverenler (taşeronlar) tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkından yararlanabileceği hükme bağlandığından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri dışındaki hizmet alımları çerçevesinde çalışan alt işveren (taşeron) işçileri bu haktan yararlanamayacaktır.

Bir sözleşmenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi olarak kabul edilebilmesi için;

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmiş olması,

b) Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması,

c) Yaklaşık maliyetin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması,

ç) Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı niteliğinde olması,

 

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Ayrıca, sürekli işçi kadrosuna geçiş hakkından yararlanacakların kapsamının belirlenmesi açısından, daha önce imzalanmış olan hizmet alım sözleşmesi, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi olarak düzenlenmiş olsa bile;

1- Danışmanlık hizmet alımlarının,

2- Hastane bilgi yönetim sistemi hizmetlerine yönelik hizmet alımlarının,

3- Çağrı merkezi hizmetlerine yönelik hizmet alımlarının,

personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmesi yasaklanmış olup, bu hizmet alımları kapsamında çalışanlar, sürekli işçi kadrosuna geçiş hakkından yararlanamayacaktır.

Öte yandan, niteliği itibarıyla birbirinden farklı hizmet alımlarının, aynı hizmet alım sözleşmesinin kapsamına girmesi durumunda, her bir hizmet alımı kaleminin;

1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamına girip girmediği,

2- Sürekli işçi kadrosuna geçiş hakkının kapsamı dışında bırakılmış hizmet türlerine girip girmediği,

yönünden değerlendirme yapılacak, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamına girmeyenler veya personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamına girmekle birlikte sürekli işçi kadrosuna geçiş hakkı yasaklanmış olan hizmet türlerinde çalışanlar, sürekli işçi kadrosuna geçiş hakkından yararlandırılmayacaktır. Örneğin, Maliye Bakanlığında, aslında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında kabul edilmesinde bir sakınca bulunmayan özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına ilişkin bir hizmet alımı ile ihale bedelinin en az %60’ının yemek malzemesi temin giderinden oluştuğu yemek hazırlanmasına ilişkin bir hizmet alımının birlikte ihale edilmiş olması durumunda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşımadığı açık olan yemek hazırlanmasına ilişkin bir hizmet alımı çerçevesinde yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler sürekli işçi kadrosuna geçiş hakkından yararlandırılmayacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken diğer çok önemli bir husus ise, hizmet alımına ilişkin bedelin tamamının;

1- Belediyelerin,

2- Belediyelerin bağlı kuruluşlarının,

3- Belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin,

4- İl özel idarelerinin,

5- İl özel idarelerinin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin,

6- Bir veya birden fazla belediyenin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin,

7- Bir veya birden fazla belediye bağlı kuruluşunun sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin,

8- Bir veya birden fazla il özel idaresinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin,

9- Belediyeler ile belediyelere bağlı kuruluşların müşterek olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin,

10- Belediyeler ile il özel idarelerinin müşterek olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin,

11- Belediyelere bağlı kuruluşların, il özel idareleri ile müşterek olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin,

12- Belediyelerin, belediyelere bağlı kuruluşların ve il özel idarelerinin müşterek olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin,

bütçelerinden ödenmiş olması koşuluyla;

a) Park ve bahçelerin bakım ve onarımı işlerine,

b) Çöp toplama işlerine,

c) Cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine,

ilişkin hizmet alımlarının da, ihale bedeli içerisinde personel giderlerinin payına bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilecek olmasıdır.

       D) İşçilerin Bizzat Kendileri İçin Belirlenmiş Olan Şartları Taşımamaları Sebebiyle Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Hakkından Yararlanamayacak Olanlar

Alt işveren (taşeron) işçilerinden, sürekli işçi kadrosuna geçiş hakkından yararlanacakların;

1- Kapsam dahil kamu kurum ve kuruluşlarında, alt işveren işçisi olarak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri veya aynı kapsamda sayılan diğer hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak,

2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bırakılmış olmak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm edilmiş olmak,

5- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisinin bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmamak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, (Alt işveren (taşeron) işçilerinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesinde 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uygulanamayacağı gibi, 53 üncü maddeye uygun olarak bir işlem tesisi de gerekmeyecektir.)

7- Yapılacak arşiv araştırması neticesinde, sürekli işçi kadrosuna atanmasına sakıncalı bir durumu tespit edilmemiş olmak,

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almakta iken adına sosyal güvenlik destek primi ödenmek suretiyle çalışmıyor olmak,

9- Sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş durumu itibarıyla; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması koşullarını taşımadığını belgelendirmiş olmak, (İşçinin, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması talebinde bulunup bulunmadığına bakılmayacaktır. Ayrıca, geçiş hakkından yararlanacak işçiler için daha önce Emekli Sandığı veya Bağ-Kur veya banka sandığı gibi emeklilik hakkı sağlayan diğer sandıklara tabi olarak çalışıp çalışmadıklarının beyanı da istenilmeli, şayet buralara tabi olarak çalışmış iseler sigorta prim ödeme gün sayılarının ve sigortalı olarak geçen toplam sürelerinin hesabında bu hizmetleri de dikkate alınmalıdır.)

10- Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair idareye yazılı beyanda bulunmak,

11- En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini idareye yazılı olarak beyan etmek.

koşullarının tamamına birden haiz olmaları gerekmektedir. Bu şartlardan bir veya birkaç tanesini taşımayanlar sürekli işçi kadrosuna geçiş hakkından yararlanamayacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, sürekli işçi kadrosuna geçirilecekler için; bir eğitim şartının aranmamış olmasıdır. Ayrıca, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş durumu itibarıyla; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması koşullarını taşımamış olmak kaydıyla kişiler hakkında herhangi bir yaş sınırlaması da uygulanmayacaktır.

Öte yandan, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde doğum (doğum öncesi ve sonrası ücretli veya ücretsiz kanuni izinler dahil) veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar da başvuru hakkından yararlandırılacaktır. Bu durumdakiler için başvuru ve geçiş süreleri, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Diğer taraftan, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 30/12/2017 tarihli duyurusunda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilere yönelik olarak Aralık/2017 dönemi için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin 09/01/2018 tarihine kadar ilgili SGK’ya teslim edilmesi gerektiği belirtilmiş olup, alt işverenler ile kamu kurum ve kuruluşlarının bu hususa da dikkat etmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.