GEÇİCİ PERSONELİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ VE YEREL YÖNETİMLERDE MEVSİMLİK İŞLERDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

 

24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında ve ya diğer kanunların özel hükümlerine dayanılarak geçici personel statüsünde çalıştırılmakta olanların sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi ve bundan böyle kamu kurum ve kuruluşlarında bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde sözleşmeli personel çalıştırılabilmesine ilişkin olarak yapılmış olan düzenlemelere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

       Madde 17: 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikler;

657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası yürürlükten kaldırılarak, kamu kurum ve kuruluşlarında “geçici personel” şeklinde ayrı bir istihdam türünde personel istihdamına son verilmiştir.

Daha önce, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde, “geçici personel” statüsündeki personel eliyle yürütülen hizmetler, artık 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamına giren sözleşmeli personel sözleşmeli personel eliyle yürütülecektir. (4/C, 4/B içine alınmıştır). Ancak, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklar için ödenecek aylık ücret tutarı ve kaç kişinin çalıştırılabileceği Bakanlar Kurulunca ayrıca belirlenecektir. Dolayısıyla, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların ücretleri ile diğer 4/B’li sözleşmeli personelin ücretlerinin eşit olması zorunluluğu olmayacaktır.

Buna göre, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamına giren sözleşmeli personel için uygulanmakta olan ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklar için ayrı bazı düzenlemeler yapılmaması durumunda, ücret dışındaki konularda bir farklılık olmayacaktır.

Özelleştirme sonucu işsiz kalanlar da artık 4/C yerine 4/B statüsünde işe alınacaktır. Ancak, bu kapsama girenler, yaşlılık aylığı veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihe kadar olan dönem ile sınırlı olacak şekilde sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacak olup, daha önce 4/c statüsünde çalıştırılacaklara ilişkin benzer kuralda bir değişiklik meydana gelmeyecektir. Özelleştirme sonucu işsiz kalanların sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmasına ilişkin diğer detayları, önceden olduğu gibi yine Bakanlar Kurulu belirleyecektir.

Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde sözleşmeli personel çalıştırılması yönünde bir yetki olmadığından, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde sözleşmeli personel çalıştırmak isteyen belediyeler ve diğer yerel yönetimler de 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel çalıştırmak üzere İçişleri bakanlığına başvuruda bulunabilecektir. Belediyeler ve diğer yerel yönetimler, İçişleri Bakanlığına yapacakları başvuru sonrasında Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek pozisyon unvan ve sayıları ile aylık ücret sınırlamalarına uygun olarak, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetler için ayrıca sözleşmeli personel alabilecektir.

 

       Madde 18: 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 43 üncü maddede yapılan düzenlemeler;

4.12.2017 tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde (4.12.2017 tarihi itibarıyla bu kapsamda işe alınma işlemleri devam edenler de dahil) çalışmakta olanlar, itibarıyla 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçirilecektir. Dolayısıyla, 4.12.2017 tarihi itibarıyla geçici personel olarak çalışmakta olmayan veya aynı tarih itibarıyla 4/c kapsamında işe alınmak üzere işlemleri başlatılmamış olanlar bu maddeden yararlanamayacaktır. Ancak, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde çalışmakta iken doğum iznine ayrılmış veya askere gitmiş olanlar, izin sürelerinin bitiminde sözleşme personel statüsüne geçiş hakkından yararlanabilecektir.

Adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar bu sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkından yararlanamayacaktır.

Bu madde uyarınca sözleşmeli personel statüsüne geçirilenler, aynı yerlerde aynı işleri yapmaya devam edeceklerdir.

Sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri, 696 sayılı KHK’nin yürürlüğe girdiği 24.12.2017 tarihinden başlayarak 90 gün içinde tamamlanacaktır. Geçiş işlemleri için, öncelikle geçiş işlemleri için kullanılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının ihdasının gerçekleşmesi beklenecektir.

Geçici personel olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçiş sırasında, geçici personel olarak çalışmış oldukları süre için iş sonu tazminatı ödenmeyecek olup, daha sonra sözleşmeli personel olarak çalışmış oldukları süreye geçici personel olarak çalışmış oldukları süre de ilave edilmek suretiyle hesaplanacak toplam süre üzerinden ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”daki kurallara uygun olarak iş sonu tazminatı ödenecektir.

Sözleşmeli personel statüsüne geçilenler için kullanılmış olan geçici personel pozisyonları iptal edilecektir. Ancak, doğum veya askerlik sebebiyle halen görevde olmayanlara ilişkin geçici personel pozisyonları, bu aşamada iptal edilmeyecek ve ilgililerin göreve dönmeleri beklenecektir. Geçici personel olarak çalışmakta iken doğum veya askerlik sebebiyle halen görevinden ayrılmış olanlar, daha önce 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak çalışmalarına esas alınan mevzuatta belirlenmiş olan işe alınma şartlarını muhafaza ediyor olmaları halinde, yine geçici personel statüsünde işe başlatılacak, ancak işe başlatıldıkları tarih, 696 sayılı KHK’nin yayımlanmış olduğu tarih gibi kabul edilerek, 696 sayılı KHK’nin 18 inci maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen geçici geçici 43 ünce madde hükümlerine uygun olarak sözleşmeli personel statüsüne geçirilecektir.

Halen, geçici personel olarak işe alınmak üzere işlemleri devam olunanlar için geçici personel olarak işe başlatma işlemlerine devam olunacak, ancak, geçici personel olarak işe başladıkları tarih, 696 sayılı KHK’nin yayımlanmış olduğu tarih gibi kabul edilerek, 696 sayılı KHK’nin 18 inci maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen geçici geçici 43 ünce madde hükümlerine uygun olarak sözleşmeli personel statüsüne geçirilecektir.

Geçici personel olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçirilenler, yaşlılık aylığı veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihe kadar olan dönem ile sınırlı olacak şekilde sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacak olup, yaşlılık aylığı veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazandıkları tarihte görevlerine son verilecektir.

Geçici personel olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçirileceklere ilişkin sözleşmeli personel pozisyonları Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecektir. Belediyeler ve diğer yerel yönetimler, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdamı için sözleşmeli personel pozisyonu ihdasına yetkili olmadıklarından, geçici personel istihdam etmekte olan yerel yönetimlerin, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonu ihdası için 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a, uygun olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Geçici personel olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçirileceklerin ücretleri, Bakanlar Kurulunca ayrıca belirlenecektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.