Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esaslar([1]) (Ocak 2011 itibariyle güncellenmiş hali)

 

Bakanlar Kurulu Kararının;

Tarihi ve No’su                                     : 6/6/1978-7/15754

Dayandığı Kanun                                 : 28/2/1978-2143

Yayımlandığı Resmi Gazete                   : 28/6/1978-16330

 

Madde 1- (Değişik:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır.

 Madde 2- (Mülga:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK)

 Madde 3- (Ek:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon un­va­nı, bu unvana ilişkin eği­tim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dik­ka­te alınarak tespit edilir.

 (Değişik: 6/1/1989 tarihli ve 89/13691sayılı BKK) Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının on ikide birinin toplamı 2.884 YTL’yi([2]) geçemez. Ancak, yurtdışı teşkilatında çalıştırılan personel ile Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestralarında, Devlet Opera ve Balesinde ve Devlet Konservatuvarlarında görevlendirilecek yabancı misafir şef, solist ve sanatçılar hakkında bu hüküm uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen 2.884 YTL, görevin önemi ve özelliği ile çalıştırılacak personelin niteliği dikkate alınarak Maliye Bakanlığı’nın görüşü üzerine Başbakan’ın onayı ile artırılabilir.

  (Ek:3/1/2008 tarihli ve 2008/13055 sayılı BKK) Sözleşme ücretleri; helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni pozisyonlarıyla uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük ve yükseköğretim kurumlarının (Ek:5/1/2009 tarihli ve 2009/14539 sayılı BKK) gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için ikinci fıkrada belirtilen tavan ücretin iki katını, pilot pozisyonlarında çalıştırılacaklar için ise üç katını geçmemek kaydıyla belirlenebilir.

 (Ek: 3/8/2005 tarihli ve 2005/9245 sayılı BKK) Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

 (Ek: 3/8/2005 tarihli ve 2005/9245 sayılı BKK) Ancak, yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği ödenecek Noel, Nevruziye ve Ramazan ikramiyeleri, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ile([3]) 657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretleri dördüncü fıkra hükmü dışındadır.

 (Ek:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır.

 (Mülga: 6/1/1989 tarihli ve 89/13691 sayılı BKK)

 Personele sözleşmelerle verilmesi öngörülen ayni menfaatler, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca görevlendirilecek ikişer uzmandan oluşacak bir kurul tarafından değerlendirilir. Limiti aşan sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, fazla kısım ilgiliden geri alınır.

 Bu madde hükümlerine uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca gerekli işlem yapılır.

 Madde 4- Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev dışında çalıştırılamaz.

 Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. (Ek: 24/4/2007 tarihli ve 2007/12061 sayılı BKK) Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez.

 Madde 5- (Değişik:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

 Madde 6- İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

 Madde 7- (Değişik: 3/8/2005 tarihli ve 2005/9245 sayılı BKK) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) ([4]) hariç olmak üzere, kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

 a) (Değişik:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,

ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

d) İlgilinin ölümü,

 hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere kurumunda, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

 Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

 Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personelden; hizmetlerine gerek kalmaması veya yaş haddi nedenleriyle sözleşmesi fesh edilen veya yenilenmeyenler, yerel sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik, malûllük veya ölüm nedeniyle ayrılanların iş sonu tazminatı konusunda, yerel mevzuata uyulmasının zorunlu olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun görüşleri alınmak koşulu ile sözleşmelere hüküm konulabilir. Ancak bu yolla ödenecek iş sonu tazminatı tutarı aralıksız olarak çalışılan her tam yıl için son aylık sözleşme ücretinin %50’sini geçemez. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

 Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez. İş sonu tazminatı ödemelerinde emsal belirleme hususları ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 Madde 8- (Değişik: 3/2/1982 tarihli ve 8/4250 sayılı BKK) Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç).

 Madde 9- (Değişik: 9/2/197 tarihli ve 7/17150 sayılı BKK) 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde([5]) sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla  olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

 (Ek: 5/6/2006 tarihli ve 2006/10557 sayılı BKK) Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

           (Değişik: 2/3/2009 tarihli ve 2009/14799 sayılı BKK)  Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. (Ek: 2/3/2009 tarihli ve 2009/14799 sayılı BKK)  Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.”

 (Ek: 3/8/2005 tarihli ve 2005/9245 sayılı BKK)  Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

 (Ek: 11/9/1990 tarihli ve 90/902 sayılı BKK) Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

 (Ek: 24/4/2007 tarihli ve 2007/1206 1sayılı BKK) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.

 Madde 10- Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

 Madde 11- Ödemeler her ay başında peşin yapılır. (Değişik:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı  Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır.

 Madde 12- (Değişik: 9/2/1979 tarihli ve 7/17150 sayılı BKK) Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları da taşımaları gereklidir.

 Ancak, yabancı uyruklu hekimlerin Türkiye’de herhangi bir Tıp Fakültesinden mezun ya da denkliği kabul edilmiş diploma sahibi olması, uzman iseler bunların uzmanlık belgelerinin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygunluğunun onaylanmış bulunması zorunludur.

 (Değişik: 6/12/1993 tarihli ve 93/5097 sayılı BKK) Özel kanunlarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Sözleşmeli çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

 (Ek: 27/8/1979 tarihli ve 7/18126 sayılı BKK; mülga: 6/12/1993 tarihli ve 93/5097 sayılı BKK)

 Madde 13- (Değişik: 9/2/1979 tarihli ve 7/17150 sayılı BKK) Bakanlar Kurulunca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır (Sözleşmeli olarak çalıştırılacak hekimler için 2162 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri geçerlidir).([6])

 Ancak, tam gün çalışmayı gerektirmeyen durumlarda Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak kaydıyla birinci fıkra hükmü dışında düzenlemeler yapılabilir.

 (Ek:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) Bu Karar Esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir.

 (Mülga:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK)

 (Mülga:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK)

  (Ek: 3/2/1982 tarihli ve 8/4250 sayılı BKK) Yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde istihdam edilen editörler için bu madde hükmü uygulanmaz.

 Madde 14- (Değişik: 9/2/1979 tarihli ve 7/17150 sayılı BKK) 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin (…)([7]) sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşme ücreti ve süreleri ilgili Bakanlığın önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır.

 Bu saptamaya dayanılarak ilgili Bakanın onayı ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

 (Ek: 2/3/2009 tarihli ve 2009/14799 sayılı BKK) Sözleşmeli personel pozisyonları merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise il bazında tahsis edilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen pozisyonlara ilişkin cetvellerin bir örneği ilgili kurumlar tarafından vize tarihinden itibaren bir ay içinde elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

 Madde 15- (Değişik:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) Esaslara, Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir  (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilirler.

  Madde 16- Birinci maddede belirtilen kuruluşlarda, bu karar hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili hususlarda, Devlet Bütçe Uzmanları ile Devlet Personel Uzmanları her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.

 

Yeniden Hizmete Alınma

Ek Madde 1- (Değişik: 2/3/2009 tarihli ve 2009/14799 sayılı BKK) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

           a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

          b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

           gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

           Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

 (Mülga:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK)

           (Ek:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

 Sözleşmesini;

a)      Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b)      Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

          c)  Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

             tek taraflı feshedenler,  bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

           Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.

 Sınav şartı

Ek Madde 2- (Ek: 11/6/2007 tarihli ve 2007/12251 sayılı BKK) Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;

 a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,

b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

c) (Değişik: 2/3/2009 tarihli ve 2009/14799 sayılı BKK) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,

yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.

 Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde ilan ederler.

 Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; ilgili kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.

 Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak sınavlar ile uygulama sınavlarında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

 (Değişik: 2/3/2009 tarihli ve 2009/14799 sayılı BKK) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz.

 Bu Esaslara ekli 2 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulur. Mesleki uygulamalı sınavlar da, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen usule uygun olarak ilan edilir ve gerçekleştirilir.

 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve bu maddeye yapılan atıflara istinaden istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmete alınmasında bu madde hükümleri uygulanmaz.

           Adli ve idari yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bu Esaslar kapsamında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesindeki usul ve esaslara göre sınava tabi tutularak istihdam edilir.

           (Ek:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yürütülen önemli proje ve hizmetlerde istihdam edilecek en az (B) seviyesinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip uzman unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımlarda, ekli (4) sayılı cetvele bağlı kalınmaksızın,  bu maddenin (c) bendi hükümleri uygulanır.

            Kurum içi yer değişikliği

          Ek Madde 3 – (Ek: 2/3/2009 tarihli ve 2009/14799 sayılı BKK) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

           Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

           a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

          b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

          c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

          ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

          Unvan değişikliği

          Ek Madde 4 – (Ek: 2/3/2009 tarihli ve 2009/14799 sayılı BKK) Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür.

           Ek Madde 5 – (Ek: 25/10/2010 tarihli ve 2010/982 sayılı BKK) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün boş bulunan vizeli mevcut sözleşmeli personel pozisyonlarından; sosyolog, çocuk eğiticisi, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, öğretmen, (Ek:22/11/2010-2010/1169) diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli ve din görevlisi unvanlı pozisyonlarında istihdam edilecek personelin seçiminde, bu Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yöntem uygulanabilir.

 Ek Madde 6 – (Ek:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) Personelin;

 a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

           b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

ç) Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması,

d)  Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,

e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

 hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

 Personel;  kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

 Hizmet sözleşmesi, ölüm ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan hallerde kendiliğinden sona erer.

 Geçici Madde 1- Bu karar hükümleri yürürlüğe girmeden önce Bakanlar Kurulunca sözleşme ile çalıştırılmaları kararlaştırılmış olan personel hakkında, sözleşme süreleri bitinceye kadar sözleşmelerinde bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak bu süre 1978 Bütçe Yılı sonunu geçemez.

 Geçici Madde 2- (Mülga: 9/2/197 tarihli ve  7/17150 sayılı BKK)

 Geçici Madde 3- (Ek: 26/12/2001 tarihli ve 2001/3487 sayılı BKK) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarından Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, İtalya, Finlandiya ve Avusturya’ya ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personele, 1/1/2002 tarihinden itibaren 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Euru kuru esas alınarak ödeme yapılır.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, İrlanda, Portekiz ve Yunanistan’a ilişkin olarak vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin sözleşme ücretlerinin, kazanılmış hak teşkil etmemek üzere 31/12/2003 tarihine kadar A.B.D. Doları olarak ödenmesine devam olunur. 1/1/2004 tarihinden itibaren, bu fıkra kapsamına giren sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerinin A.B.D. Doları olarak ödenmesine son verilir ve 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Euru kuru esas alınarak ödeme yapılır. Bu hususlar personelin yıllık sözleşmelerine hüküm konulmak suretiyle ayrıca belirtilir.

 Geçici Madde 4- (Ek: 23/2/2005 tarihli ve 2005/8531 sayılı BKK) Bu Esaslar uyarınca pilot, helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni pozisyonları ile uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük ve yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje([8]) hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacakların 2007([9]) yılı sözleşme ücretleri, Esasların 3 üncü maddesinde belirtilen tavan ücretin iki katını (pilot pozisyonunda üç katını) geçmemek kaydıyla yeniden belirlenebilir.

 Geçici Madde 5- (Ek: 24/4/2007 tarihli ve 2007/12061 sayılı BKK) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilenler; ayrıldıkları kurumlarında aynı unvanlı münhal pozisyon bulunması ve kurumun isteği hâlinde, öncelikle ayrıldığı görev yerinde, mezkur görev yerinde aynı unvanlı münhal pozisyon bulunmaması hâlinde ise ilgili kurumca diğer birimlerindeki aynı unvanlı münhal pozisyonda istihdam edilmek üzere, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  en geç otuz gün içinde ayrıldıkları kurumlara yazılı müracaatta bulunmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere işe alınabilirler. Bu madde hükümlerine göre öncelikli olarak işe almada ek 1 inci madde hükümleri uygulanır.

 Geçici Madde 6- (Ek: 11/6/2007 tarihli ve 2007/12251 sayılı BKK) 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen kamu idarelerinde 21/4/2007 tarihi itibarıyla iş sözleşmeleri devam edenlerden aynı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlar,  Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında, bu Esaslar ile getirilen sınav şartı aranmaksızın, kurumlarınca 2007 yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı bulunmaları kaydıyla istihdam edilebilirler.

 Geçici Madde 7 – (27/3/2009 tarihli ve 2008/8151 Esas sayılı Danıştay Kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur.)

 Geçici Madde 8 – (Ek: 2/3/2009 tarihli ve 2009/14799 sayılı BKK) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca kendilerine tahsis edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları, merkezde birim adına vizelenmiş olanlar merkez teşkilatı adına, taşra teşkilatı adına vizelenmiş olanlar ise il bazında vizesi yapılacak şekilde görüşleri alınmak üzere Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

Geçici Madde 9 – (Ek:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte mevcut vizeli pozisyonlardan ekli (4) sayılı cetvelde yer almayanlar, kurumsal ihtiyaç devam ettiği sürece kullanılır. Bu pozisyonlarda hizmet gereği değişiklik talebi, 14 ve 15 inci madde hükümlerine göre gerçekleştirilir.

 Geçici Madde 10 – (Ek:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, toplam sayısı 20’yi geçmemek kaydıyla ek 2 nci madde hükümlerine bağlı olmaksızın 2011 yılı sonuna kadar, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenecek esaslara göre sözleşmeli personel alabilir.

 Ek Geçici Madde 1- (Mülga:1/2/1980 tarihli ve 8/308 sayılı BKK)

 Madde 17- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Madde 18 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.


1 SAYILI CETVEL (Ek: 11/6/2007 tarihli ve 2007/12251 sayılı BKK)

SINAV ŞARTI ARANMAKSIZIN HİZMETE

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL

POZİSYON UNVANLARI

 

AVUKAT (KISMİ ZAMANLI)

DİŞ TABİBİ

ECZACI

GEMİ ADAMI

KAPTAN

PİLOT

TABİP

UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ

UÇUŞ TEKNİSYENİ

UZMAN TABİP

(Ek:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) HELİKOPTER MAKİNİSTİ

UZMAN(TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ       YÖNETMELİĞİNE GÖRE)

 

 

2 SAYILI CETVEL (Ek: 11/6/2007 tarihli ve 2007/12251 sayılı BKK)

SADECE MESLEKİ UYGULAMALI SINAV SONUCUNA

GÖRE HİZMETE ALINACAK SÖZLEŞMELİ

PERSONEL POZİSYON UNVANLARI

 

DANS UZMANI

DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU

DENİZ TRAFİK KILAVUZ YARDIMCISI

DENİZ TRAFİK KILAVUZU

DERİCİ

DİSPEÇ

DOKUMACI-ÖĞRETİCİ

EDİTÖR

FOTO DİZGİ OPERATÖRÜ

FOTOĞRAFÇI

FRESK RESSAMI

HATTAT

HEYKELTRAŞ

IŞIKÇI

İŞARET DİLİ TERCÜMANI

KALEMKAR

KAMERAMAN

KONSERVATOR

KOSTÜM KREATÖRÜ

KOSTÜMCÜ

KURŞUNCU

MİZANPAJCI

MÜCELLİT

MÜZİKÇİ

NOTA RESSAMI

SEDEFKAR

SENARİST

SERAMİKÇİ

TASARIMCI

TASHİHÇİ

TAŞ İŞLEYİCİ

TONMAİSTER

VİTRAY USTASI

YAPIMCI

YAYIN KOORDİNATÖRÜ

YAZMA ESER PATALOJİ UZMANI

YAZMA ESER UZMANI

YÖNETMEN

(Ek:22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı BKK) RESTORATÖR

 

 

3 SAYILI CETVEL

YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE HİZMETE ALINACAK

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI(Ek: 2/3/2009 tarihli ve  2009/14799 sayılı BKK)

         

          ARŞİV UZMANI

          ÇÖZÜMLEYİCİ

          İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU

          MÜTERCİM

          MÜTERCİM-TERCÜMAN

          PROGRAMCI

          SİSTEM ÇÖZÜMLEYİCİSİ

          SİSTEM PROGRAMCISI

          TAPU ARŞİV UZMANI

          TERCÜMAN

 

4 SAYILI CETVEL(Ek:22/11/2010 tarihli 2010/1169 sayılı BKK)

 

A –SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL

 

 

 UNVANI

 

NİTELİĞİ

 ARAMA KURTARMA UZMANI Havacılık konusunda tecrübe sahibi olmak veya arama-kurtarma konusunda eğitim görmüş olmak. Alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
ARŞİV UZMANI Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da  programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça  derslerine yer veren bölümlerinden mezun olmak.
AVUKAT Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
BİLİMSEL PROJE UZMANI Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme projelerinin gerektirdiği özel nitelik ve şartlara sahip olmak ve yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.
BİOLOG Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
BÖLGE PLANCISI Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
BÜRO PERSONELİ Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve istihdam edileceği bilgi işlem birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU 1- Denizcilikle ilgili lisans düzeyindeki herhangi bir yükseköğrenim programı mezunu ve Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti  ehliyetlerden birine sahip olmak.   (Mesleğinde 2 (iki) yıl çalışmış olan gemi inşa mühendisleri için yukarıda belirtilen ehliyetlere sahip olma şartı aranmaz.)     2- Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
DENİZ TRAFİK KILAVUZU 1- Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin;  Güverte, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği, Denizcilik İşletmeciliği Yönetimi, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Deniz Bilimleri veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği bölümü mezunu veya  Meslek Yüksek Okullarının  güverte, gemi makinaları, deniz elektroniği, deniz haberleşme veya gemi makinaları işletme bölümlerinden mezun olup vardiya zabiti, makine zabiti ehliyetine sahip olmak.     2- Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
DESTEK PERSONELİ Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 657 sayılı Kanunun sağlık hizmetleri sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili, en az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 657 sayılı Kanunun teknik hizmetler sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
DİSPEÇ Uçuş hareket uzmanı lisansına sahip olmak.
DİŞ TABİBİ Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.
DİYETİSYEN Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
DİZGİ OPERATÖRÜ En az ortaöğretim mezunu olmak ve konusunda tecrübe sahibi olmak.
EBE En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ebelik bölümünden mezun olmak
ECZACI Eczacılık fakültesi mezunu olmak.
EĞİTİCİ Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde veya Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu olmak, alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
FİZYOTERAPİST Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
GEMİ ADAMI Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olmak.
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ Hava Trafik Kontrolörlüğü lisansına sahip olmak.
HELİKOPTER MAKİNİSTİ Makinistlik lisansına sahip olmak.
HEMŞİRE En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun olmak
İMAM/HATİP İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksek okulu, ilahiyat ön lisans veya hatiplik belgesine sahip imam hatip lisesi mezunu olmak.
İNFAZ VE KORUMA MEMURU En az ortaöğretim mezunu olmak.
İŞARET DİLİ TERCÜMANI En az ortaöğretim mezunu olmak, tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren geçerli belge veya sertifikaya sahip olmak
KADASTRO TEKNİSYENİ Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinden veya Meslek yüksek okullarının Harita-Kadastro Bölümünden mezun olmak.
KAMERAMAN Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
KAZA KIRIM UZMANI Kaza-kırım konusunda eğitim görmüş olmak veya uçak havacılık mühendisi veya teknisyen veya hava trafik kontrolörü olmak veya teknik eğitim veren fakülte veya yükseköğretim kurumlarının makine bölümünden mezun olmak. Alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
KONSERVATÖR Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren  kimya mühendisliği, kimyagerlik, konservasyon bölümlerinden mezun olmak.
KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksek okulu, ilahiyat ön lisans veya imam hatip lisesi mezunu olmak.
LABORANT En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
MİMAR Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
MUHABİR Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
MÜBAŞİR En az ortaöğretim mezunu olmak.
MÜEZZİN KAYYIM İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksek okulu, ilahiyat ön lisans veya hatiplik belgesine sahip imam hatip lisesi mezunu olmak.
MÜHENDİS Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
MÜTERCİM-TERCÜMAN Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve en az B düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
ÖĞRETMEN En az lisans mezunu olmak, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak, öğretmenliğe atanacaklar için  KPSS’den ilgili  alanda (branşda) belirlenen puanı almış olmak.
PİLOT Pilot lisansına sahip olmak.
PROGRAMCI Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde  mezun olmak veya en az  önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya  bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
PROJE DESTEK UZMANI Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme projelerinin hazırlık ve yürütülmesiyle ilgili alanda mesleki veya teknik bilgi sahibi olmak ve yükseköğretim kurumlarından en az önlisans düzeyinde mezun olmak.
PSİKOLOG Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
REDAKTÖR Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Edebiyat, Filoloji, Yabancı Diller, Sanat Tarihi, Tarih bölümlerinden mezun olup, alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
RESTORATÖR Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kimya mühendisliği, kimyagerlik, restorasyon bölümlerinden mezun olmak.
RÖNTGEN TEKNİSYENİ En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
SAĞLIK FİZİKÇİSİ Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ Yükseköğretim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
SINAV HİZMETLERİ UZMANI Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.
SOSYAL ÇALIŞMACI Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
STÜDYO YÖNETMENİ Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
ŞEHİR PLANCISI Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
TABİP Tıp fakültesi mezunu olmak.
TASHİHÇİ Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
TEKNİKER En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak.
TEKNİSYEN Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak.
UÇAK KONTROL VE BAKIM   MAKİNİSTİ  Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak.
UÇUŞ TEKNİSYENİ Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım lisansına sahip olmak.
UZMAN Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzman olmak
UZMAN TABİP Tıp fakültesi mezunu olup, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzman olmak.
VAİZ İlahiyat fakültesi mezunu olmak
VETERİNER HEKİM Veteriner fakültesi mezunu olmak.
YARDIMCI PROJE ELEMANI Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme projeleriyle ilgili alanda destek hizmeti yapabilecek eğitim ve donanım sahibi olmak. 
YAZMA ESER PATALOJİ UZMANI Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren  kimya, Türk el sanatları, konservasyon, restorasyon (kitap restaratörü) bölümlerinden mezun olmak
YAZMA ESER UZMANI Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren  Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden mezun olmak.
YÖNETMEN Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
ZABIT KÂTİBİ Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak. 
 

B – YURTDIŞI TEŞKİLATINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL

 

UNVANI

NİTELİĞİ

DESTEK PERSONELİ  Aşçılık, şoförlük, bekçi-bahçıvanlık veya diğer yardımcı hizmetlerde istihdam edilmek üzere gerekli tecrübe ve niteliğe sahip olmak.
SEKRETERTAKİPÇİ  En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak. Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden birisini bildiğini belgelemek.
TEKNİSYEN  Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak. Alanında tecrübe sahibi olmak. Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden birisini bildiğini belgelemek.
UZMAN  Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak. Alanında tecrübe sahibi olmak. Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden birisini bildiğini belgelemek.


 ([1]) 2/7/1993 tarihli ve 484 sayılı KHK’nin Geçici 1 inci maddesi uyarınca, bu Esaslarda geçen “Maliye ve Gümrük Bakanlığı” ibareleri, “Maliye Bakanlığı” olarak; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesi uyarınca da bu Esaslarda geçen “Devlet Personel Dairesi” ibareleri, “Devlet Personel Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

([2])Ocak 2011 tarihi itibarıyla 3/1/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı BKK ile belirlenmiş olan tutar metne işlenmiştir.

([3]) Buradaki “Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ile” ibaresi 5/6/2006 tarihli ve 2006/10557 sayılı BKK ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.

 ([4]) 2/7/1993 tarihli ve 484 sayılı KHK’nin Geçici 1 inci maddesi uyarınca, bu Esaslarda geçen “Maliye ve Gümrük Bakanlığı” ibareleri, “Maliye Bakanlığı” olarak; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesi uyarınca da bu Esaslarda geçen “Devlet Personel Dairesi” ibareleri, “Devlet Personel Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

 ([5]) 657 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesinde 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 217 sayılı KHK’nin ilgili maddesine yapılmış sayılır denilmektedir. Dolayısıyla sözü edilen 4 üncü madde, 217 sayılı KHK’nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır.

([6]) 2162 sayılı Kanun 2368 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış olup, bu Kanuna göre kamu sağlık hizmetlerinde haftalık kanuni çalışma süresi 45 saat, bunlardan mesleklerini serbest icra edenler için ise 40 saattir.

 ([7]) 2162 sayılı Kanun 2368 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış olup, bu Kanuna göre kamu sağlık hizmetlerinde haftalık kanuni çalışma süresi 45 saat, bunlardan mesleklerini serbest icra edenler için ise 40 saattir.

 ([8]) Buradaki “ve yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje” ibaresi 11/6/2007 tarihli ve 2007/12251 sayılı BKK ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.

 ([9]) Buradaki “ve yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje” ibaresi 11/6/2007 tarihli ve 2007/12251 sayılı BKK ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.